Rešenje o zabrani napuštanja boravišta uz izricanje neke

od dodatnih mera

Član 200. st. 5. i 6. ZKPKi. br. ________
Osnovni sud u _______________, sudija za prethodni postupak _____________________,  sa zapisničarem ___________________, u krivičnom postupku protiv okrivljenog ___________________ iz ________________ ulica __________________, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 4. u vezi sa članom 289. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući po predlogu Osnovnog javnog tužilaštva ____________ Kt. br. ________ od ______________ godine, doneo je dana ______________ godine
R E Š E N J E