Rešenje o zakonskoj rehabilitaciji

Član 571. stav 1. tačka 2. ZKP
Kv. br. __________

OSNOVNI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika veća-sudije ____________ i članova veća-sudija ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv osuđenog ______________, iz ______________, zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja iz člana 348. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), u sednici veća održanoj na dan _________ godine, doneo jeR E Š E N J E