Rešenje po predlogu za premeštaj iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu radi sprovođenja mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

Član 192. stav 4. u vezi stava 2. ZIKS u vezi člana 21. stav 4. ZKP
Kv- ____/____
VIŠI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika suda - veća ____________ i članova veća - sudija ___________ i ___________ sa stručnim saradnikom _____________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv osuđene _______________ iz ___________ zbog krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114. stav 1. tačka 11. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o predlogu Specijalne zatvorske bolnice u ____________ broj _________ od _____________ godine da se izvrši premeštaj osuđene - pacijentkinje iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu u okviru izvršenja mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, na sednici veća održanoj ____________. godine doneo je sledeće
R E Š E N J E