Rešenje po predlogu za prenošenje mesne nadležnosti iz razloga procesne celishodnosti

Član 33. ZKPKr. ________
Vrhovni kasacioni sud u Beogradu u veću sastavljenom od sudija: __________________, kao predsednika veća, __________________ i _________________, kao članova veća i savetnika Vrhovnog kasacionog suda __________________, kao zapisničara, u krivičnom predmetu optuženog __________________, zbog krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 247. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući o predlogu predsednika veća - sudije Višeg suda u 1)____________ za prenošenje mesne nadležnosti, na sednici veća održanoj __________  godine, doneo jeR E Š E N J E


Za vođenje krivičnog postupka u predmetu optuženog __________________, zbog krivičnog dela omogućavanja uživanja opojnih droga iz člana 247. stav 1. KZ, a po optužnici Višeg javnog tužioca u _____________, kao mesno nadležan sud određuje se Viši sud u 2)___________.