REŠENJE PO PRIGOVORU NA REŠENJE SUDIJE POJEDINCA 
O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA

(Čl. 32. st. 3. u vezi čl. 27. st. 2. ZUS-a)
Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd
UPRAVNI SUD u Beogradu u veću sastavljenom od sudija: __________ __________, predsednika veća, _________________ i ___________________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda ___________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ________________ iz _____________, ul.________________ br. ___, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _________________, ul. _________________ br. ____, protiv rešenja tuženog organa Republičke uprave javnih prihoda, centar iz _________________, br. ____ od ______________. godine, u predmetu poreza, odlučujući o prigovoru punomoćnika tužioca protiv rešenja sudije pojedinca ovog suda U ____________/____ od _________ u nejavnoj sednici veća, održanoj dana __________. godine doneo je
R E Š E N J EUvažava se prigovor punomoćnika tužioca i poništava rešenje Upravnog suda U _____________/___ od ______________.