REŠENJE SUDA KOJE ZAMENJUJE UPRAVNI AKT 
ZBOG PASIVNOG NEPOSTUPANJA PO PRESUDI

(Član 71. st. 3. i 4. ZUS-a)
Republika Srbija

Upravni sud

Ui _____________/___

Datum ____________

Beograd
UPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija __________________, predsednika veća, ___________________ i __________________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda ___________, zapisničarem, rešavajući po zahtevu ____________ iz ______________ ul. _____________ br. ___ za izvršenje presude Upravnog suda U-___/___ od _____________. godine, u sporu tužioca _____________ iz _______________ ul. ______________ br. ____ protiv tuženog Ministarstva za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i građevinarstvo, ____________ okrug iz _____________ u predmetu stambenom, uz učešće zainteresovanog lica_____________ u nejavnoj sednici veća, održanoj dana ___________. godine, doneo je
REŠENJEZAHTEV SE UVAŽAVA, pa se, uvažavanjem žalbe podnosioca, poništava rešenje Sekretarijata za stambeno komunalne delatnosti i urbanizam opštine _____________ br. ___ od _______________. godine, i rešava:


Zahtev stranke _____________ SE ODBACUJE.