Rešenje sudije o odbačaju žalbe na presudu kao neblagovremene.

Član 443. stav 2. ZKP


K. br. __________


OSNOVNI SUD u _____________, sudija ______________, sa zapisničarem ____________, u krivičnom predmetu protiv okrivljene ______________ iz ______________, zbog krivičnog dela davanje lažnog iskaza iz člana 335. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnom predlogu oštećenog kao tužioca ____________________ iz ______________ od __________ godine, rešavajući u postupku po žalbi na presudu K. br. __________ od __________ godine, o blagovremenosti žalbe oštećenog kao tužioca ______________ doneo je dana __________ godine,R E Š E N J E


ODBACUJE SE kao neblagovremena žalba oštećenog kao tužioca ___________________ iz ___________, izjavljena na presudu ovog suda K. br. ________ od ________ godine.