REŠENJE SUDIJE POJEDINCA O ODUSTANKU OD TUŽBE

(Čl. 32. st. 2. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd
UPRAVNI SUD u Beogradu i to sudija__________________, kao pojedinac, sa savetnikom Upravnog suda _____________, zapisničarem. rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ____________ iz _________ ul. ___________ br. ___, čiji je punomoćnik _____________ advokat iz ___________ ul. _____________ br. ___ protiv rešenja tuženog organa Republičke uprave javnih prihoda, centar iz ___________ br. _____ od _____________ godine u predmetu poreza, doneo jeR E Š E N J EPOSTUPAK SE OBUSTAVLJA