Rešenje sudije za prethodni postupak o ukidanju pritvora

Član 215. ZKP
Ki. br. ___
VIŠI SUD u ______________, sudija za prethodni postupak _____________, sa zapisničarem __________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ___________________, iz _____________, zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. Krivični zakonika (KZ), doneo je dana  ____________ godine
R E Š E N J E