Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP o odbacivanju kao neblagovremene žalbe na rešenje istražnog sudije o određivanju pritvora 


Član 401. stav 3. ZKPKv. __________
VIŠI SUD u ________, u veću sastavljenom od predsednika veća - sudije ____________ i članova veća-sudija _____________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________  iz ______________, ______________, zbog krivičnog dela falsifikovanja novca iz člana 223. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o žalbi okrivljenog izjavljenoj na rešenje istražnog sudije Višeg suda u ______________ Ki. br. __________ od __________. godine, na sednici veća održanoj __________. godine doneo je sledeće:R E Š E N J E


ODBACUJE SE žalba okrivljenog ______________ iz _____________, ______________, izjavljena protiv rešenja istražnog sudije Višeg suda u ___________ Ki. br. ________ od __________. godine KAO NEBLAGOVREMENA.