Rešenje veća iz člana 21. stav 4. ZKP kojim se odbacuje molba osuđenog za puštanje na uslovni otpust

Član 522. stav 5. ZKPKv. br. ___________OSNOVNI SUD u ________, u veću sastavljenom od predsednika veća-suda ______________ i članova veća-sudija ________________ i _______________ sa sudijskim pripravnikom ________________, zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog ___________________ iz ______________, zbog krivičnog dela falsifikovanja isprave u pomaganju iz člana 355. stav 3. u vezi stava 1. u vezi člana 35. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući o molbi za uslovni otpust koju je podneo osuđeni, na sednici veća održanoj ____________ godine, doneo je:R E Š E N J E


ODBACUJE SE molba za uslovni otpust podneta od strane osuđenog __________________ iz ________________