Rešenje veća iz člana 21. stav 4. ZKP o vraćanju optužnice da se nedostaci u optužnici isprave (slučaj kada prvostepeni sud nema dovoljan broj sudija)

Član 333. stav 2. ZKP u vezi člana 21. stav 6. ZKPKv. br. __________
VIŠI SUD u ___________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća ____________ i članova veća-sudija ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog ______________, iz ______________, zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288. stav 4. u vezi člana 281. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), ispitujući da li je optužnica Osnovnog javnog tužilaštva iz ___________ Kt. br. _______ od __________ godine, propisno sastavljena, na sednici veća održanoj __________ godine, doneo je
R E Š E N J E