REŠENJE VEĆA O ODUSTANKU OD TUŽBE 

(Čl. 32. st. 2. ZUS-a)



Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd




UPRAVNI SUD u Beogradu u veću sastavljenom od sudija: __________ __________, predsednika veća, _________________ i ___________________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda ___________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ________________ iz _____________, ul.________________ br. ___, čiji je punomoćnik _________________, iz _________________, ul. _________________ br. ____, protiv rešenja tuženog organa Republičke uprave javnih prihoda, Centar iz _________________, br. ____ od ______________. godine, u predmetu poreza, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana __________. godine doneo je




R E Š E N J E



POSTUPAK SE OBUSTAVLJA