Referat po molbi za pomilovanje


Kp. br. ___/___
OSNOVI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika veća-suda ______________ i članova veća-sudija: ________________ i _________________, sa sudijskim pripravnikom _________________, u krivičnom predmetu protiv osuđenog __________________ iz ________________, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 4. u vezi člana 289. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), postupajući po molbi za pomilovanje koju je podneo osuđeni, na sednici veća održanoj ________________ godine, podnosi sledeći: