Rešenje o spajanju postupka

Član 30. stav 4. ZKP


Kv. br. _________

VIŠI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća ______________ i članova veća-sudija: ___________________ ________________________________ sa sudijskim pripravnikom ________________________, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog _______________________________, zbog krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114. stav 1. tačka 4. Krivičnog zakonika (KZ), u vezi člana 33. KZ i dr., rešavajući po predlogu predsednika veća sudija Višeg suda u _____________ za spajanje postupka, na sednici veća održanoj dana _________________godine, doneo je
REŠENJE