Solidarni dužnici kao obični suparničari i samostalne stranke u parnici – prekluzija prava na troškove – čl. 209. i 163. stav 7. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ____________________    ____, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. ____________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _________________________,  2. __________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz __________________________, 3. _________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ____________________, radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, odlučujući o zahtevu za troškove postupka, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: