SPISAK OSNIVAČA

OTVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA 


____________________________________________________________ 1

(navesti ime društva)Osnivači su:         (navesti svakog osnivača sa njegovim ličnim podacima, ulozima, njihovom vrednošću i brojem akcija koje dobijaju)


1)         ______________, iz _____________, ul. _____ br. __, lični br. ___________, koji kao ulog u društvo unosi:


         a)         novčanu svotu od ________________ (i slovima: __________) dinara;


         b) nepokretnost upisanu u l. n. br. _____ zgrada sa dvorištem u gradu izgrađena na parc. br. ___________ KO _______ u vrednosti od _______ (slovima: ________) dinara i


         v) sledeće pokretne stvari:


       -        teretno vozilo marke ______, tipa ____, reg. br. ______, proizvedenog _____ g., šasija br. __, motor br. ___, boje ____, nosivosti _ tona, u vrednosti od _______ (slovima: __________) dinara,


       -        pokretni agregat marke ______ ukupne snage ________, reg. br. NI _______, šasija br. ________, u vrednosti od __________ (slovima: ___________) dinara, i