PRIMER SPORAZUMNOG PRESTANKA

RADNOG ODNOSA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 177. stav 1.  i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), poslodavac ___________________________  i zaposleni zaključuju                  

                                    (naziv i sedište poslodavca)  

                                                                                           


SPORAZUM

o prestanku radnog odnosa