STVARNA I MESNA NENADLEŽNOST - LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

(Član 91. stav 3. Zakona o stečaju)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       

       

OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I  - OSNOVNI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO I MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II - Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Privrednom sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.