STVARNA I MESNA NENADLEŽNOST 

(Član 91. stav 3. Zakona o stečaju)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       

       

OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz _____________, protiv tuženog _______________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I  -         OSNOVNI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO I MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Privrednom sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.