STVARNA NENADLEŽNOST - LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA - Varijanta 2

- Vansudska – dobrovoljna likvidacija pokrenuta posle podnošenja tužbe

(Član 17. ZPP i član 25. stav 1. tačka 4. Zakona o uređenju sudova

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog _______________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I  -         OSNOVNI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Privrednom sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.