STVARNA NENADLEŽNOST - LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA - Varijanta 1

Vansudska – dobrovoljna likvidacija pokrenuta pre podnošenja tužbe

(Član 17. ZPP i član 25. stav 1. tačka 4. Zakona o uređenju sudova)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         VIŠI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Privrednom sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.