STVARNA NENADLEŽNOST - VREDNOST PREDMETA SPORA - Varijanta 1

(Član 17 ZPP i član 23 stav 1 tačka 7 Zakon o uređenju sudova)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I  -         VIŠI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Osnovnom sudu u _____________, kao stvarno i mesno nadležnom.