STVARNA NENADLEŽNOST - VREDNOST PREDMETA SPORA - Varijanta 2

(Član 17. ZPP i član 23. stav 1. tačka 7. Zakon o uređenju sudova)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I  -         OSNOVNI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Višem sudu u _____________, kao stvarno i mesno nadležnom.