SUPREMATIJA MEĐUNARODNE KONVENCIJE 

(Član 1. stav 2. Ustava Republike Srbije)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ______________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz ________________________, radi povrede žiga i naknade štete, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI - ODBIJA SE zahtev tuženog za obezbeđenje parničnih troškova.