SUPREMATIJA MEĐUNARODNE KONVENCIJE 

(Član 1. stav 2. Ustava Republike Srbije)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ___________________, radi povrede žiga i naknade štete, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         ODBIJA SE zahtev tuženog za obezbeđenje parničnih troškova.