Troškovi postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 157. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu, u prisustvu punomoćnika tuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, doneo je dana _________________ godine:


REŠENJE

       

I -        TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u ____________  Iv. ______/__ od _______godine ukida u obavezujućem delu.


II –        OBAVEZUJE SE TUŽILAC da tuženom naknadi troškove postupka u iznosu od 42.113,83 dinara, u roku od 15 dana.