TROŠKOVI POSTUPKA – DUG PLAĆEN PRE PODNOŠENJA TUŽBE 

(Član 153. stav 1. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ___________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu, u prisustvu punomoćnika tuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, doneo je dana _________________ godine: REŠENJE

       

I  -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.


II -        OBAVEZUJE SE TUŽILAC da tuženom naknadi troškove postupka u iznosu od 42.113,83 dinara, u roku od 8 dana.