TROŠKOVI POSTUPKA – DUG PLAĆEN PRE PODNOŠENJA TUŽBE 

(Član 153. stav 1. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U _______________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu, u prisustvu punomoćnika tuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, doneo je dana _________________ godine: REŠENJE

       

I -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u ______________ Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.


II –         OBAVEZUJE SE TUŽILAC da tuženom naknadi troškove postupka u iznosu od 42.113,83 dinara, u roku od 15 dana.