TROŠKOVI POSTUPKA – GLAVNI DUG PLAĆEN POSLE PODNOŠENJA TUŽBE

(Član 153. stav 1. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___
OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI   -         TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od __________ dinara, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. ____/__ od ____________ godine u tom delu UKIDA.


II  -         Navedeno rešenje o izvršenju OSTAJE NA SNAZI u delu kojim je tuženi obavezan da plati tužiocu kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate na iznos glavnog duga od _____________, od ___________ godine do ___________ godine.


III -         Navedeno rešenje o izvršenju ODRŽAVA SE na snazi u delu kojim je tuženi obavezan da plati tužiocu troškove izvršenja u iznosu od __________ dinara.