TROŠKOVI POSTUPKA – GLAVNI DUG PLAĆEN POSLE PODNOŠENJA TUŽBE 

(Član 153. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I   -         TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od __________ dinara, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. ____/__ od ____________ godine u tom delu UKIDA.


II  -         Navedeno rešenje o izvršenju OSTAJE NA SNAZI u delu kojim je tuženi obavezan da plati tužiocu kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate na iznos glavnog duga od _____________, od ___________ godine do ___________ godine.


III -         Navedeno rešenje o izvršenju ODRŽAVA SE na snazi u delu kojim je tuženi obavezan da plati tužiocu troškove izvršenja u iznosu od __________ dinara.


IV -         Obavezuje se tuženi da tužiocu naknadi parnične troškove u iznosu od _________ dinara, u roku od 8 dana.