TROŠKOVI POSTUPKA – GLAVNI DUG PLAĆEN POSLE PODNOŠENJA TUŽBE 

(Član 153. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ______________ i to sudija ___________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ____________, radi ___________, vrednost predmeta spora __________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI   -        TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od __________ dinara, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u __________________ Iv. br. ____/__ od ____________ godine u tom delu UKIDA.


II  -        Navedeno rešenje o izvršenju OSTAJE NA SNAZI u delu kojim je tuženi obavezan da plati tužiocu kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate na iznos glavnog duga od _____________, od ___________ godine do ___________ godine.