TROŠKOVI POSTUPKA - POVLAČENJE TUŽBE 

ODMAH POSLE ISPUNJENJA ZAHTEVA (Član 153. stav 1. ZPP) - Varijanta 5

Troškovi potrebni radi vođenja parnice - član 150 ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___
OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         TUŽBA JE POVUČENA


II -        OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od ______________ dinara, u roku od 15 dana.