TROŠKOVI POSTUPKA - POVLAČENJE TUŽBE 

ODMAH POSLE ISPUNJENJA ZAHTEVA - Varijanta 1

(Član 153. stav 1. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I -         TUŽBA JE POVUČENA.


II -         OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od ______________ dinara, u roku od 15 dana.