TROŠKOVI POSTUPKA - POVLAČENJE TUŽBE 

ODMAH POSLE ISPUNJENJA ZAHTEVA (Član 153. stav 1. ZPP) - Varijanta 4

Održavanje platnog naloga  na snazi za troškove - član 153. stav 1. ZPP.
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _______________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJE

       

I -         TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.

       

II -         Navedeni platni nalog ODRŽAVA SE NA SNAZI u delu u kome je tuženi obavezan da tužiocu plati TROŠKOVE u iznosu od ________ dinara.