TROŠKOVI POSTUPKA - POVLAČENJE TUŽBE 

ODMAH POSLE ISPUNJENJA ZAHTEVA (Član 153. stav 1. ZPP) - Varijanta 6

Troškovi potrebni radi vođenja parnice – član 150 ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___
OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJEI -         TUŽBA JE POVUČENA


II -        OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od __________ dinara, u roku od 15 dana.