Troškovi postupka - povlačenje tužbe odmah posle ispunjenja zahteva - član 157. stav 1. ZPP  - troškovi potrebni radi vođenja parnice – član 154 ZPP - varijanta 6GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U _________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJE