TROŠKOVI POSTUPKA - POVLAČENJE TUŽBE ODMAH POSLE ISPUNJENJA ZAHTEVA 

(Član 153. stav 1. ZPP) - Varijanta 3

Održavanje platnog naloga  na snazi za troškove i odbijanje tuženikovog zahteva 

za troškove - član 153. stav 1. ZPP




Grb



REPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       

       

VIŠI SUD U ________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:



REŠENJE

       


I   -         TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.

       

II  -         Navedeni platni nalog ODRŽAVA SE NA SNAZI u delu u kome je tuženi obavezan da tužiocu plati TROŠKOVE u iznosu od ________ dinara.


III -         Odbija se tuženikov zahtev za troškove postupka.