TROŠKOVI POSTUPKA - POVLAČENJE TUŽBE ODMAH POSLE ISPUNJENJA ZAHTEVA 

(Član 153. stav 1. ZPP) - Varijanta 5

Troškovi potrebni radi vođenja parnice – član 150 ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U _____________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI  -         TUŽBA JE POVUČENA


II -        OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od _____________ dinara, u roku od 8 dana.