TROŠKOVI POSTUPKA - POVLAČENJE TUŽBE ODMAH POSLE ISPUNJENJA ZAHTEVA 

(Član 153. stav 1. ZPP) - Varijanta 5

Troškovi potrebni radi vođenja parnice – član 150 ZPP


GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I  -         TUŽBA JE POVUČENA


II -        OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od ________ dinara, u roku od 15 dana.