TROŠKOVI POSTUPKA - POVLAČENJE TUŽBE ODMAH POSLE ISPUNJENJA ZAHTEVA 

(Član 153. stav 1. ZPP) - Varijanta 2

Ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu - član 463. stav 1. ZPP u vezi člana 21. stav 1. ZIP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___

               

PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I  -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.


II - OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od ___________ dinara, u roku od 8 dana.