TROŠKOVI POSTUPKA - POVLAČENJE TUŽBE ODMAH POSLE ISPUNJENJA ZAHTEVA 

(Član 153. stav 1. ZPP) - Varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE 

       

I - TUŽBA JE POVUČENA.


II – OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od ______________ dinara, u roku od 15 dana.