TUŽBA ZA POBIJANJE PROCESNE RADNJE STEČAJNOG DUŽNIKA  
– član 119. stav 3. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009)PRIVREDNOM SUDU U _____________Tužilac: _____________________ (poverilac), iz _______________, ul. _________________ br. __, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________________, po punomoćju u priloguTuženi: 1. __________________________________________________ (protivnik pobijanja)


 2. _____________________________________________ u stečaju (stečajni dužnik)
TUŽBA


Radi pobijanja procesne radnje stečajnog dužnikaVrednost predmeta spora:___________________


tri primerka, sa prilozima i punomoćjemTuženi drugog reda je, u svojstvu tužene stranke u predmetu Privrednog suda u __________ P-____/__, loše vodio spor ne osporavajući činjenične navode protivne strane i ne predlažući blagovremeno relevantne dokaze, što je dovelo do gubitka spora, donošenjem prvostepene presude kojom je usvojen tužbeni zahtev i obavezan tuženi (stečajni dužnik - ovde tuženi drugog reda) da tužiocu u tom sporu (a ovde tuženom prvog reda) izplati značajan novčani iznos od ______________ dinara, sa kamatom i troškovima spora, na osnovu pravnog posla ____________ kojim je ugovorena nesrazmenra imovinska korist za protivnika pobijanja.


Dokaz:        -        prvostepena presuda Privrednog suda u _____________ P-____/__

         -        ugovor br.___________ od _________ godineTuženi drugog reda je, u svojstvu tužene stranke u navedenom predmetu u zakonom propisanom roku nije izjavio žalbu protiv presude Privrednog suda u _____________ P-____/__, čime je onemogućio preispitivanje tačnosti i potpunosti utvrđenog činjeničnog stanja i zakonitosti i pravilnosti navedene presude, omogućivši protivniku pobijanja, koji je u tom predmetu bio tužilac, da stekne izvršnu ispravu – presudu o potraživanju prema stečajnom dužniku, koje se zasniva na nesrazmenro ugovorenoj imovinskoj koristi za protivnika pobijanja.


Propuštanjem preduzimanja procesno-pravne radnje izjavljivanja žalbe, stečajni dužnik je izgubio svoje ustavno i zakonsko pravo na žalbu na navedenu presudua čime se neposredno oštećuju poverioci, jer je protivnik pobijanja stekao izvršnu ispravu – presudu o potraživanju prema stečajnom dužniku, koje se zasniva na nesrazmenro ugovorenoj imovinskoj koristi, a utvrđenje potraživanja u tako velikom novčanom iznosu dovelo bi do srazmernog umanjenja procenta isplate utvrđenih potraživanja ostalih poverilaca, čime se narušava ravnomerno namirenje i oštećuju poverioci, a protivnik pobijanja stavlja u pogodniji položaj.


Dokaz:        -        prvostepena presuda Privrednog suda u _____________ P-____/__, snabdevena klauzulom pravnosnažnosti

         -        veštačenje od strane veštaka ekonomsko-finansijske struke _______________ iz__________________ ul. ________________ br.______


Nad tuženim drugog reda je, u međuvremenu, otvoren postupak stečaja rešenjem Privrednog suda u _____________ St-____/__ od ______ godine.


Dokaz:        -        rešenje Privrednog suda u _______________ St-____/__ od ______ godine.Kako od isteka roka za žalbu protiv navedene presude do podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka nije proteklo šest meseci, proizlazi da je ova tužba za pobijanje blagovremena.


Tužilac je poverilac stečajnog dužnika, pa ima pravni interes za podnošenje ove tužbe.