Na osnovu ______________________________________________________________ 

                  (navesti članove ugovora o osnivanju, koji su pravni osnov zaključenja ovog ugovora)1 

Društva s ograničenom odgovornošću  ________________________________________

______________________________________________________________________________,2    (navesti puno poslovno ime društva, čiji članovi zaključuju ovaj ugovor)3

njegovi osnivači zaključili su dana ______________________________________ sledeći

                                                       (navesti datum i mesto zaključenja ugovora)4 

UGOVOR ČLANOVA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUSadržina ugovora5


Član 1.


Ugovorom se uređuje _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(navesti pitanja koja se ugovorom uređuju)6


Članom se u smislu ovog ugovora smatra osnivač i svako drugo lice koje mu pristupi nakon osnivanja.


Članovi ostvaruju svoja članska prava srazmerno udelima u osnovnom kapitalu društva, ako ovim ugovorom ili Ugovorom o osnivanju nije drukčije određeno.Dodatni ulozi7


Član 2.


Skupština društva može da donese odluku, kojom obavezuje svoje članove da unesu dodatne uloge u njegov kapital, kad je to potrebno radi __________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

(navesti slučajeve obavezivanja članova društva na dodatne uloge)8


Odluka iz stava 1. ovog člana se donosi _____________________________________.9

                                                                              (navesti potrebnu većinu)10


Svaki član društva je obavezan da unese dodatan ulog u društvo u skladu sa odlukom skupštine, i to srazmerno svom udelu u osnovnom kapitalu, osim ako odlukom skupštine nije izričito od toga oslobođen ili mu je veličina dodatnog uloga drukčije određena.


Dodatan ulog se unosi u roku predviđenom odlukom skupštine, koji ______________ ______________________________________________________________________,

(navesti okvirni rok, koji se konkretizuje odlukom o dodatnim ulozima)11

a član koji zakasni sa unošenjem duguje kamatu odnosno kaznu ___________________ ______________________________________________________________________.