PRIMER UGOVORA O DOPUNSKOM RADU


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 202. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se:UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

 


Između __________________________________________________, koga zastupa direktor

                                  (naziv i sedište poslodavca)                                         

___________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac), s jedne

                      (ime i prezime,)


strane, i _____________________________________, po zanimanju _________________ ,

                    (ime i prezime izvršioca posla, JMBG)


sa prebivalištem (boravištem) u ___________________________ opština _____________

                                                         (mesto, ulica i broj)


(u daljem tekstu: izvršilac posla), zaposlenog sa punim radnim vremenom kod ____________ 

___________________________________, s druge strane.

       (naziv i sedište drugog poslodavca)


1.        Izvršilac posla se obavezuje da za poslodavca, u dopunskom radu od ___  časova dnevno, a najviše do jedne trećine punog radnog vremena,  obavlja  poslove iz delatnosti poslodavca, koji se sastoje u sledećem:___________________________________________________.


2.        Izvršilac posla će posao iz tačke 1. ovog ugovora obavljati na način i u kvalitetu koji zadovoljava potrebe poslodavca.


3.        Poslove iz tačke 1. ovog ugovora, izvršilac posla će obavljati u poslovnim prostorijama poslodavca počev od ________ godine.


4.        Izvršilac posla za vreme dopunskog rada, u skladu sa zakonom, ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od __________dinara, koja se ne smatra zaradom u smislu Zakona o radu, kao i druga prava i obaveze po osnovu rada, i to:  _________________________, u skladu sa zakonom, opštim aktom poslodavca i ovim ugovorom.   


5.        Poslodavac je dužan da na isplaćenu ugovorenu novčanu naknadu obračuna i uplati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (na ugovorenu naknadu), u skladu sa zakonom.


6.        Svaka ugovorna strana može da otkaže ovaj ugovor uz otkazni rok od ___ dana.


7.        Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će rešavati sporazumno, a sporove koje ne reše sporazumno, rešavaće nadležni sud u __________.