PRIMER UGOVORA O POSREDOVANJU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 200. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se:UGOVOR O POSREDOVANJUIzmeđu __________________________________________________, koga zastupa direktor

                                  (naziv, sedište i adresa poslodavca)                                         

__________________________________________ (u daljem tekstu: nalogodavac), s jedne

                         (ime i prezime)

strane, i _____________________________________, po zanimanju _________________,

                         (ime i prezime posrednika, JMBG)


sa prebivalištem (boravištem) u ___________________________ opština _______________

                                                            (mesto, ulica i broj)


(u daljem tekstu: posrednik), s druge strane.


Nalogodavac i posrednik sporazumeli su se o sledećem:


1.        Posrednik se obavezuje da dovede u vezu nalogodavca sa drugim pravnim i fizičkim licem radi pregovora o zaključivanju ugovora o ____________________________________, koji

                                                                  (navesti vrstu ugovora: o trgovinskom

                                                                posredovanju, u prevozu, o uslugama i sl.)

         imaju za predmet __________________________________________________________ i 

                                                                    (opisno dati predmet ugovora)

       obavljanja drugi poslova za potrebe nalogodavca.


2.        Posrednik je dužan da sa pažnjom dobrog privrednika obavlja poslove posredovanja iz tačke 1. ovog ugovora i da nastoji da dođe do zaključenja ugovora, odnosno realizacije drugih poslova.


3.        Posrednik se obavezuje da nalogodavca obaveštava o svim okolnostima koje su od značaja za izvršavanje poslova posredovanja.


4.        Nalogodavac se obavezuje da posredniku  isplati naknadu za izvršene i ugovorene poslove iz ovog ugovora u visini od ________ dinara, odnosno od ___% od ukupne cene prodate robe, usluga i sl. i da plati sve druge troškove koje je posrednik imao pri posredovanju.