PRIMER UGOVORA O RADU KADA JE ZAKLJUČEN

KOLEKTIVNI UGOVOR ILI DONET PRAVILNIK O RADU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 30. i 33. Zakona o radu  ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005), zaključuje se 


UGOVOR O RADU


1. ________________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac),

                         (naziv i sedište poslodavca)

    zasniva radni odnos sa ______________________________ (u daljem tekstu: zaposleni),

                                  (ime i prezime zaposlenog)

    sa prebivalištem (boravištem) u __________________________________________.

                                                           (mesto, ulica i broj)


2. Zaposleni ima ___ stepen stručne spreme, a po zanimanju je _______________________. 

 

3. Zaposleni će obavljati  poslove _____________________________________________.

                                                               (vrsta i opis poslova)

4. Zaposleni će obavljati poslove u ____________________________________________.

                (mesto rada: u sedištu poslodavca, van sedišta posl., u dr. prostorijama)


5. Zaposleni zasniva radni odnos na:


1) neodređeno vreme, počev od _________________________________________.

                                                 (datum zasnivanja radnog odnosa)

2) određeno vreme od ___________ do ____________________.


6. Zaposleni je dužan da stupi na rad __________________________.

                                            (dan, mesec i godina) 


7. Probni rad traje ____ meseci. Za vreme probnog rada, poslodavac i zaposleni mogu da otkažu ugovor o radu sa otkaznim rokom od ___ dana.


8. Zaposleni zasniva radni odnos sa ______________________________   radnim vremenom.     

                                                 (punim, nepunim, skraćenim)