PRIMER UGOVORA O RADU KADA NIJE 

ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR I

NIJE DONET PRAVILNIK O RADU


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 3, 30. i  33. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005), zaključuje se 


UGOVOR O RADU1.        _______________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac),

                              (naziv i sedište poslodavca)

         zasniva radni odnos sa ______________________________ (u daljem tekstu: zaposleni),

                                           (ime i prezime zaposlenog)

       sa prebivalištem (boravištem) u ____________________________________________.

                                                                (mesto, ulica i broj)


2. Zaposleni ima _____ stručne spreme, a po zanimanju je ___________________________.


3. Zaposleni će obavljati poslove ________________________________________________.

                                                                  (vrsta i opis poslova) 

4. Zaposleni će obavljati poslove u ______________________________________________.

            (u sedištu poslodavca, van sedišta poslodavca, u drugim prostorijama)


5.        Zaposleni zasniva radni odnos na :


1) neodređeno vreme, počev od __________________________________________.

                                                                 (datum zasnivanja radnog odnosa)

2) određeno vreme od ___________ do ________________________.


6. Zaposleni je dužan da stupi na rad _____________________________.

                                                (dan, mesec i godina) 

7. Probni rad traje __ meseci. Za vreme probnog rada, poslodavac i zaposleni mogu da otkažu ugovor o radu sa otkaznim rokom od ___ dana.1


8. Zaposleni zasniva radni odnos sa _____________________________   radnim vremenom.2 

                                           (punim, nepunim ili skraćenim)