Ugovornici ___________________________________________________________________,

                                      (navesti imena ugovornika koji se spajaju u novo društvo)1

koga zastupa _________________________________________________________________,

                                                                (navesti ime zastupnika)2

i ___________________________________________________________________________,

(navesti ime drugog ugovornika koji se spaja)3

koga zastupa _________________________________________________________________,

                                                 (navesti ime zastupnika drugog ugovornika)4

kao društva koja prestaju (dalje: ugovornici ili spojenici), zaključili su ___________________ __________________________________________________

           (navesti dan i mesto zaključenja ugovora)5

UGOVOR

O SPAJANJU UZ OSNIVANJE6
Predmet ugovora i osnovne odredbe


Član 1.


Ugovornici ovim ugovorom uređuju ________________________________________________ ____________________________________________________________________________,

 (navesti vrstu statusne promene i njene učesnike)7

kao i sva pitanja u vezi s tim, a naročito:

1) _________________________________________________________________________,

2) _________________________________________________________________________,

3) _________________________________________________________________________,

4) _________________________________________________________________________,

5) _________________________________________________________________________,

6) _________________________________________________________________________,

7) _________________________________________________________________________,

(navesti pitanja koja se uređuju ugovorom)8


Ugovor se zaključuje na osnovu odluka skupština _____________________________________ ____________________________________________________________________________,

(navesti broj i datum odluka oba ugovornika, koje su im bile pravni pravni osnov zaključenja ugovora)9

kojim je nacrt ovog ugovora usvojen i istovetnom tekstu.


Ugovornik koji skrivljeno ne ispuni obaveze iz ovog ugovora dužan je da plati ugovornu kaznu saugovorniku u iznosu od ______________________________________________________,

                                                          (opisati način izračunavanja ugovorne kazne)10

a u slučaju neurednog ispunjenja plaća ugovornu kaznu u iznosu od ______________________ ____________________________________________________________________________.

(opisati način izračunavanja kazne)11


Ako se skrivljenom povredom ugovorne obaveze drugoj strani prouzrokuje veća šteta nego što je ugovorna kazna iz stava 3. ovog člana, povredilac je dužan da oštećenoj strani nadoknadi razliku do punog iznosa štete, koja bude dokazana.