Ugovornici _________________________________________________________, kao društvo

                                  (navesti ime ugovornika koji pripaja)1

sticalac (dalje: pripojilac), koga zastupa ___________________________________________,

                                                                (navesti ime zastupnika pripojioca)2

i _________________________________________________________________, kao društvo 

                                  (navesti ime ugovornika koji se pripaja)3

koje prestaje (dalje: pripojenik), koga zastupa ______________________________________, 

                                                                              (navesti ime zastupnika pripojenika)4

zaključili su __________________________________________________________________

                                              (navesti dan i mesto zaključenja ugovora)5

UGOVOR

O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE

(O PRIPAJANJU)6Predmet ugovora i osnovne odredbe


Član 1.


Ugovornici ovim ugovorom uređuju _______________________________________________ ____________________________________________________________________, kao i sva

                         (navesti vrstu statusne promene i njene učesnike)7

pitanja u vezi s tim, a naročito:

1) _________________________________________________________________________,

2) _________________________________________________________________________,

3) _________________________________________________________________________,

4) _________________________________________________________________________,

5) _________________________________________________________________________,

6) _________________________________________________________________________,

7) _________________________________________________________________________.

 (navesti piranja koja se uređuju ugovorom)8


Ugovor se zaključuje na osnovu odluka skupštine pripojioca ____________________________ ____________________________________________________________________________

(navesti broj i datum odluke, koja je za pripojioca pravni osnov zaključenja ugovora)9

i odluke skupštine pripojenika ____________________________________________________

____________________________________________________________________________, (navesti broj i datum odluke, koja je za pripojenika pravni osnov zaključenja ovog ugovora)10

kojim je nacrt ovog ugovora usvojen i istovetnom tekstu.


Ugovornik koji skrivljeno ne ispuni obaveze iz ovog ugovora dužan je da plati ugovornu kaznu drugom ugovorniku u iznosu od __________________________________________________,

                                                                      (opisati način izračunavanja ugovorne kazne)11

a u slučaju neurednog ispunjenja plaća ugovornu kaznu u iznosu od _____________________ ____________________________________________________________________________.

                        (opisati način izračunavanja kazne)12